Kalium / Potassium (eng.)

Trots att kalium är ett mineral, som näst efter kalcium och fosfor förekommer rikligast i kroppen och att såväl under- som överskott leder till snabbt hjärtstillestånd och död, är mycket lite känt beträffande dess funktion. Det elektriska utbytet mellan kalium och natrium drar in näringsämnen i cellerna och stimulerar utsöndring av slaggprodukter från cellerna. Nervceller innehåller särskilt mycket kalium. När en nervcell stimuleras töms kalium ut ur cellen och därmed ändrar sig membranspänningen som i sin tur initierar en nervimpuls längs nervtråden. Magnesium och insulin främjar flödet av kalium till cellen. Kalium hjälper att reglera omvandlingen av glukos till glykogen. Vid kaliumbrist frigörs inte insulin och sockret omvandlas inte till energi utan lagras i form av glykogen i levern, vilket leder till hypoglykemi. Tarmperistaltiken avstannar, gaser bildas av förruttnelsebakterier. Förstoppning och urinretention (kvarhållande av urin) blir följden. Muskelsvaghet uppstår och till slut förlamning, som kan få fatala följder när den drabbar andnings- eller hjärtmuskulaturen. Man ser såväl mental apati som sömnlöshet. Kalium lär tillsammans med fosfor bidra till hjärnans syreförsörjning, vilket också kan spela en roll i detta sammanhang.

Genom spänningen och pumprörelsen av Na och K. mellan utsidan och insidan av cellen kan natrium, i utbyte mot kalium, transporteras till ett område med högre koncentrationer, vilket bl.a. utnyttjas i njurarna för att återvinna natrium ur primärurinen. Detta upprätthåller volymen i vävnadsvätskan utanför cellerna samt dess syra-/basbalans. Vid stress utnyttjas denna funktion. Kortison utsöndras tillsammans med aldosteron från binjurarna. Natrium och vatten återvinns, kalium strömmar ut med urinen och blodtrycket höjs för att föra in ökade mängder näringsämnen i den stressade organis¬mens celler. Om kosten är starkt saltad eller rik på tomma kalorier, uppstår lätt vattenkvarhållning i kroppen. Cellerna kan ta upp så mycket vatten att de spricker.

Verksamheten hos Na-K-pumpen, som pumpar ut natrium ur cellen, och pumpar in kalium i densamma, avstannar när energi inte bildas ur socker. Man blir matt och orkar inte tänka varpå risken för akut hjärtattack ökar. En saltrik kost med mycket raffinerad mat och lite grönsaker och frukt bäddar för kaliumbrister. Kaliumintaget bör vara ungefär dubbelt så stort som natriumintaget, men tyvärr är det mycket vanligare att det motsatta förhållandet råder.

Kalium:

påträffas huvudsakligen innanför cellväggen medan dess intima samarbetspartner, natrium, finns i högst koncentration utanför cellerna. Natrium och kalium utgör majoriteten av elektrolyterna i kroppen. Elektrolyter är huvudansvariga för att kvarhålla vätskebalans i vävnaden, samt reglera transport av näring genom cellmembranen. Dessa 2 mineral samarbetar i vad som brukar kallas natrium/kalium-pumpen.

• hjälper till att reglera vätskebalansen i kroppen, vilket innebär att de övervakar distributionen av vätska på var sin sida om cellväggen där deras respektive koncentrationer bildar en stigning som, beroende på om den är positiv eller negativ, befordrar tillförsel eller utförsel av näringsämnen ur cellerna. Magnesium hjälper till att hålla kvar kalium i cellen.

• hjälper till i omvandling av glukos till glykogen.

• reglerar hjärtrytmen.

• stimulerar levern.

• assisterar njurarna i att reglera syra/basbalansen.

• är viktigt som alkaliskt (basbildande) ämne för att upprätthålla adekvat syra/basbalans i blodet och vävnaderna och skyddar därigenom kroppens organ och vävnader från att bli översyrade.

• är delaktig i och kontrollerar neuromuskulära kontraktioner.

• reglerar tillsammans med magnesium den mängd av kalcium som ska tas upp i vävnaden.

• befordrar utsöndring av hormoner.

• kaliumbalansen kontrolleras av njurarnas viktiga regleringsfunktion.

• fyller en viktig funktion när det gäller att kontrollera aktiviteten hos hjärta, muskler, nervsystem och nästan varje enskild cell i kroppen. Studier utförda i Storbritannien har bekräftat att en kost med högt kaliuminnehåll och ett lågt natriuminnehåll har en normaliserande inverkan på blodtrycket hos personer med förhöjt blodtryck. Rätt kaliumbalans är nödvändig för att hjärtats rytm skall bibehållas och hjärtskador undvikas.

• fungerar som en katalysator för enzymer som har med muskelsammandragning och muskelkoordination att göra och är involverad i användningen av aminosyror.

• spelar en roll vid uppbyggnad av benstommen.

• förhållandet kalium: natrium reglerar kvarhållandet av vatten. Njurarna spar eller utsöndrar kalium via urinen för att upprätta rätt kalium-/natriumbalans.

Terapeutisk användning
Trötthet, Fysisk svaghet, Muskelsvaghet,
Arytmier, Sömnlöshet, Mental förvirring,
Dålig muskelkontroll, Vätskebindning, Stresskänslighet,
Svullnader, Svaga reflexer, Muskelkramper,
Hypoglykemi, Domningar, Högt blodtryck,
Hjärtsvikt, Överskott natrium, Överfunktion binjurar,
Kraftig svettning, Allergier, Akne,
Översyrlighetsrelaterade, Högt blodtryck, Menstruationssmärtor
Sömnlöshet, Arytmi, Ödem/kvarhållande av vätska,
Fysisk svaghet, Muskelsvaghet, Mental förvirring,
Svaga reflexer, Överskott natrium.

Brist på kalium i kroppsvätskor kan orsaka ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas hypokalemi, vanligtvis till följd av kräkningar, diarré och utsöndring i urin. Det kan i allvarliga tillstånd leda till förlamningar och i värsta fall hjärtstillestånd. Hypokalemi är ett medicinskt tillstånd vari koncentrationen av kalium i blodet är låg.

Toxisk dos och biverkningar – Onormalt förhöjda serumkoncentrationen av kalium kallas hyperkalemi. Det uppstår när intag av kalium överstiger kapaciteten hos njurarna att göra sig av med överskottet. Akut eller kronisk njursvikt, användning av kaliumsparande diuretika, och otillräcklig aldosteronutsöndring (hypoaldosteronism) kan resultera i ackumulering av kalium.
Orala doser större än 18 gram per dag hos individer som inte är vana vid höga intag kan leda till hyperkalemi, även hos dem med normal njurfunktion. Symtom på hyperkalemi kan vara stickningar i händer och fötter, muskelsvaghet och tillfällig förlamning. Den allvarligaste komplikationen av hyperkalemi är utvecklingen av en normal hjärtrytm (hjärtarytmi).
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.

Synergister. Na, Mg, Mn, Zn, P, Fe, Ca.
Antagonister. Ca, Mg, Na, Cu.

Kalium och läkemedel – kalium skall ej ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i tarmen av läkemedlet. Intas med 3 timmars intervaller.
Följande läkemedel kan ge upphov till hyperkalemi och bör därför ej kombineras med högdos kalium (över 800 mg kalium/dag).
Kaliumsparande läkemedel Spironolakton, triamteren, amilorid
ACE (ACE)-hämmare Kaptopril, enalapril, fosinopril
Antiinflammatoriska medel (NSAID) Indometacin, ibuprofen, ketorolak
Anti-infektionsmedel Trimetoprim-sulfametoxazol, pentamidin
Antikoagulantia Heparin
Hjärtglykosid Digitalis
Blodtryckssänkande medel Beta-blockerare, alfa-blockerare
Angiotensinreceptorblockerare Losartan, valsartan, irbesartan, kandesartan
Absorbering – Kalium spjälkas till den fria formen av joner i tolvfingertarmen via inverkan av galla och pankreasenzymer. Absorberingen som både äger rum i tunn- och tjocktarmen är relativt god, ca 90 %, och sker via

Källa: Näringsmedicinska Uppslagsboken

Köp Kalium / Potassium (eng.) här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook